HISTORISK ÅTERBLICK PÅ KLUBBLIVET I LOVISA

Amore Proximi  (1786-1802)
Vid Åbofreden 1743 flyttades det svenska rikets gräns mot Ryssland till Kymmene Älv.
Behovet av en ny befäst gränsstad mot det ryska riket resulterade i att staden Degerby (Lovisa sedan 1752) grundades kring Degerby Rusthåll.
Klubblivet i Lovisa kan sägas ha inletts med Gillet Amore Proximi, för Kärleken till Nästan och till Gott Sällskap. Som medlemmar antogs endast ståndspersoner såsom officerare, tjänstemän och storköpmän. Gillet ägnade sig åt hemliga ritualer och balanserade upp finkultur och ett glatt och livligt sällskapsliv med välgörenhet.
Amore Proximi verkade i Lovisa huvudsakligen under åren 1786-1802

Hypotenusaorden (1799-1800)
Hypotenusaorden instiftades på Sveaborg år 1798. En loge till Hypotenusaorden verkade i Lovisa och på Svartholms fästning under en kort tid 1799-1800. Ordens huvudsakliga och eventuellt enda syfte var att bjuda sina medlemmar en stimulerande rituell inramning för kollektiv förtäring av rusdrycker.
Med Amore Proximi och Hypotenusaorden kom Lovisa omkring år 1800 att vara en av de tre städer i Finland där två eller flere fria föreningar verkade. De övriga städerna var Helsingfors och Åbo.

Konversationsklubben (1890-1920)
Konversationsklubben grundades år 1890 för att fortsätta det klubbliv som tidigare hade förekommit i Lovisa. Klubben startade sin verksamhet som en herrklubb, men snart nog togs damerna med. Enligt stadgarna av år 1891 var klubbens ändamål "att skänka medlemmarna trevnad i den sällskapliga samvaron utanför familjen". 
Konversationsklubben verkade under åren 1890-1920


Degerby Gille rf (1930-
Degerby kommer troligen av ordet diger, som betyder stor, d.v.s. Storby.
När den gamla Rusthållsgården år 1929 räddades för eftervärlden av Degerby Rusthåll Ab var det naturligt att huset skulle få ett praktiskt användningsändamål.
Föreningen Degerby Gille som efterträdde Konversationsklubben grundades 1930.
Gillet fick hyra Rusthållets utrymmen för sin verksamhet.
Degerby Gille är en sammanslutning av i Lovisa stad och i dess omnejd bosatta personer. Föreningen avser att sammanföra sina medlemmar till kamratlig samvaro och förströelse. Medlemsskap erhålles efter ansökan och på förslag av minst tvenne medlemmar. Inballoteringsutskottet avgör slutligt om medlemsskap beviljas eller icke.
Envar utskottsmedlem erhåller en vit och en svart kula. Efter en kort presentation av medlemsansökan fäller varje medlem en kula, vit eller svart i en champangekylare varefter valresultatet konstateras. Tvenne svarta kulor betyder att medlemsansökan inte godkänts. Sedan alla avgifter erlagts är den valde fullvärdig medlem av Degerby Gille.
Medlemmarna sammankommer i medeltal nio gånger om året.
Vart femte år ihågkommes rusthållets sista privata beboare, kallad Jedvard D:son Iverus. Jubileumsmiddagen med damer intages på Gillet. Herrarnas mörka klädsel uppbalanseras av den föreskrivna röda slipsen. Damernas klädsel bör harmoniera med herrarnas röda slips.

Johan Edvard Danielsson Iverus, (1846-1922) född i Kolbäck, Västmanland i Sverige.
Med. fil. kand. i Uppsala 1874, lärare vid Linköpings högre allm. lärov.1877—1886,
flyttade 1897 till Lovisa i Finland. Föreståndare för Lovisa stads "historiska och konstindustriella museum" 1905-1922 på Degerby Rusthåll.
Iverus dog i Lovisa den 4 november 1922 som 76 år gammal.

Degerby Rusthåll fungerade åren 1907-1922 som som ortens museum och intendent Iverus inkvarterades där och blev härmed fastighetens sista beboare.
Efter det Iverus dog 1922 stängdes museet för några år.

Degerby Gille rf har sin stora roll  som traditionsförvaltare av betydelsefulla inslag i Lovisas liv i gångna tider. Klubben ser sig  som en arvtagare till de tidigare nämnda sammanslutningarna.
Johan Edvard Danielsson Iverus

webm. Helge Nystedt - 23.8.2018